ผลงานนักศึกษา

 ขอแสดงความยินดี  กับ
 นางสาวชนากานต์ แก้วมี 
 นางสาวอรพรรณ ใจจงดล 
 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 
โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วย  อาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ที่ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ  
จากการเข้าร่วม “การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ประจำปีพุทธศักราช 2562” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง กรมฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ทางสาขาวิชาฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างเต็มขีดความสามารถ เน้นการฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทฤษฎี สร้างเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม และฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากการแข่งขันจริง ตอบโจทย์คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในอนาคต เพื่อป้อนบุคลากรคุณภาพเข้าสู่การพัฒนาประเทศต่อไป