กลุ่มวิชาเลือก

กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบฮาร์ดแวร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
5793306
ระบบสมองกลฝังตัว
Embedded Systems
3 (2-2-5)
5793307
อุปกรณ์ตรวจจับ ตัวแปลงสัญญาณ และตัวขับเคลื่อน
Sensors Transducers and Actuators
3 (2-2-5)
5793308
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
Programmable Logic Controls
3 (2-2-5)
5793309
หุ่นยนต์เบื้องต้น
Basic Robotics
3 (2-2-5)
5793310
เทคโนโลยีหุ่นยนต์
Robotics Technology
3 (2-2-5)
5793311
หุ่นยนต์อัตโนมัติ
Automatic Robot
3 (2-2-5)
5793312
การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
Selected Topic in Computer Hardware Systems
3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบซอฟต์แวร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
5793405
การเขียนโปรแกรมเว็บ
Web Programming
3 (2-2-5)
5793406
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
3 (2-2-5)
5793407
คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
Computer Graphics and Multimedia
3 (2-2-5)
5793408
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Application Development for Mobile Devices
3 (2-2-5)
5793409
การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management
3 (2-2-5)
5793410
การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบซอฟต์แวร์
Selected Topic in Software Systems
3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบจัดการข้อมูล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
5793504
ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database Systems
3 (2-2-5)
5793505
การบริหารฐานข้อมูล
Database Administration
3 (2-2-5)
5793506
คลังข้อมูล
Data Warehouse
3 (2-2-5)
5793507
เหมืองข้อมูล
Data Mining
3 (2-2-5)
5793508
การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบจัดการข้อมูล
Selected Topic in Data Management Systems
3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบเครือข่าย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
5793603
การประมวลผลแบบคลาวด์
Cloud Computing
3 (2-2-5)
5793604
การประกันและความมั่นคงเครือข่าย
Network Assurance and Security
3 (2-2-5)
5793605
การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
Internetworking
3 (2-2-5)
5793606
การสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนที่
Wireless and Mobile Communications
3 (2-2-5)
5793607
การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบเครือข่าย
Selected Topic in Network Systems
3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาเลือกด้านปัญญาประดิษฐ์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
5793701
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
5793702
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing
3 (2-2-5)
5793703
การประมวลผลภาพดิจิทัล
Digital Image Processing
3 (2-2-5)
5793704
การรู้จำเสียงพูด
Speech Recognition
3 (2-2-5)
5793705
การศึกษาเฉพาะทางด้านปัญญาประดิษฐ์
Selected Topic in Artificial Intelligence
3 (2-2-5)