ตารางกิจกรรม

ที่ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมระดับกิจกรรม
1พฤษภาคม - มิถุนายน
(ก่อนเปิดภาคการศึกษา)
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชา
2มิถุนายนกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัย
3มิถุนายนกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
49 มิถุนายน ของทุกปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
5มิถุนายน - กรกฎาคมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย
"เพาะพันธ์กล้ากาสะลอง"
มหาวิทยาลัย
6มิถุนายน - กรกฎาคมกิจกรรมรับน้องสาขาวิชา
7มิถุนายน - กรกฎาคมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย/คณะ
8มิถุนายน - กรกฎาคมกิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรมและครอบครูช่างคณะ
9กรกฎาคม - สิงหาคมกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์มหาวิทยาลัย/คณะ
10กรกฎาคม - สิงหาคมโครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรม ชุมนุมมหาวิทยาลัย
11กรกฎาคม - กันยายนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชา
12กรกฎาคม - กันยายนการแข่งขันกีฬานักศึกษาภายในคณะคณะ
13สิงหาคม - กันยายนการแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างคณะ "กาสะลองเกมส์"มหาวิทยาลัย
14ตุลาคมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ
15ตุลาคม - พฤศจิกายนพิธีมอบชุดปฏิบัติการวิศวะฯ (ช็อป)สาขาวิชา
16ตุลาคม - พฤศจิกายนงานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอกมหาวิทยาลัย/คณะ
17พฤศจิกายน - ธันวาคมพิธีมอบเกียร์วิศวะฯสาขาวิชา
18พฤศจิกายน - ธันวาคมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือมหาวิทยาลัย
19พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์การแข่งขันกีฬาภายในสาขาวิชา (กีฬาเกียร์)สาขาวิชา
20พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
21ธันวาคม - มกราคมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สาขาวิชา
22มกราคม - กุมภาพันธ์กิจกรรมค่ายอาสาวิศวะฯสาขาวิชา
2314 กุมภาพันธ์ ของทุกปีวันราชภัฏมหาวิทยาลัย
24พฤษภาคมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชา
25พฤษภาคมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรการเรียน กิจกรรม และทุนการศึกษาสาขาวิชา
26ตลอดปีการศึกษากิจกรรมกีฬาเกียร์สัมพันธ์สาขาวิชา
27ตลอดปีการศึกษาโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจสาขาวิชา
28ตลอดปีการศึกษาโครงการบริการวิชาการสาขาวิชา
29ตลอดปีการศึกษาโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชา
30ตลอดปีการศึกษากิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การอบรม
และการประชุมวิชาการ
สาขาวิชา