ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม20
9011101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)อ.อรทัย สุขจ๊ะ3832
9011103ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)ผศ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์A403
5791101คณิตศาสตร์วิศวกรรม 13 (3-0-6)อ.วราภรณ์ ทุมชาติ1354
5791107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร3 (2-2-5)ผศ.มัตติกา บุญมา1345
5791111กฎหมายและจริยธรรมคอมพิวเตอร์2 (2-0-4)ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร1353
5791201การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ1356
5791203หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ1355-1356

ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม21
9011204ทักษะการรู้สารสนเทศ3 (3-0-6)ผศ.ประหยัด ช่วยงาน0433
9011301การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง3 (2-2-5)รศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์0434
5791103คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์3 (3-0-6)ผศ.ดอนสัน ปงผาบ1354
5791109การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
อ.จินตนา อำนาจกิติกร
1333
5792303โครงสร้างคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร1355
5792401โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี3 (2-2-5)ผศ.นราธิป วงษ์ปันศูนย์คอมฯ
5792403เทคโนโลยีเว็บ3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1352

ชั้นปีที่ 3

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม21
9011202สุนทรียภาพของชีวิต3 (3-0-6)อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ3834
5793501ระบบฐานข้อมูล3 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ1356
5793502การวิเคราะห์และออกแบบระบบ3 (2-2-5)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์1352
5793601การสื่อสารข้อมูล3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1352
5793306ระบบสมองกลฝังตัว3 (2-2-5)ผศ.นราธิป วงษ์ปันศูนย์คอมฯ
5793310เทคโนโลยีหุ่นยนต์3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1352
5793407คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย3 (2-2-5)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์1352

ชั้นปีที่ 4

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม9-10
5793701ปัญญาประดิษฐ์3 (2-2-5)ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม1354
5794305อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง3 (2-2-5)ผศ.นราธิป วงษ์ปันศูนย์คอมฯ
5794801การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา1 (45)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์1353
5794803การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2 (90)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1353
5794902โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์2 (0-4-2)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์1353 และ 1358