ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2564

ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม20
9011101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์
ภาณุภัทรธนวัฒน์
(อ.สาขาวิชาภาษาไทย)
0965
9011103ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)อ.ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย
(อ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
3842
5791101คณิตศาสตร์วิศวกรรม 13 (3-0-6)อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
(อ.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)
1353
5791107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร3 (2-2-5)ผศ.มัตติกา บุญมา
(อ.สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์)
4531
5791111กฎหมายและจริยธรรมคอมพิวเตอร์2 (2-0-4)ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร1333
5791201การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ1356
5791203หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ1356

ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม21
9011302มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)ผศ.ชนม์ธนัช สุวรรณ
(อ.สาขาวิชาสังคมศึกษา)
3834
9011401คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)อ.พิฐชญาณ์ กิ่งก้ำ
(อ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
03401
5791103คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์3 (3-0-6)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ และ
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
1355
5791109การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร และ
อ.จินตนา อำนาจกิติกร
1333
5792303โครงสร้างคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์1354
5792401โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี3 (2-2-5)ผศ.นราธิป วงษ์ปันศูนย์คอมฯ
5792403เทคโนโลยีเว็บ3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1356

ชั้นปีที่ 3

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม21
9011202สุนทรียภาพของชีวิต3 (3-0-6)อ.อดิศร สวยฉลาด
(อ.สาขาวิชาดนตรี)
3855
5793501ระบบฐานข้อมูล3 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ1356
5793502การวิเคราะห์และออกแบบระบบ3 (2-2-5)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์1355
5793601การสื่อสารข้อมูล3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1356
5793306ระบบสมองกลฝังตัว3 (2-2-5)ผศ.นราธิป วงษ์ปันศูนย์คอมฯ
5793310เทคโนโลยีหุ่นยนต์3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1356
5793407คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย3 (2-2-5)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์1355