แผนการศึกษา รหัส 66-70


ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(ท-ป-อ)

XXXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 1 3 (X-X-X)
XXXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 2 3 (X-X-X)
5791101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3 (3-0-6)
5791107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 3 (2-2-5)
5791113 การปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 1 (0-2-1)
5791201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
5791203 หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
รวม 19

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา

(ท-ป-อ)

XXXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 3 (X-X-X)
XXXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 4 3 (X-X-X)
5791102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3 (3-0-6)
5791106 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-2-5)
5791108 การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม 2 (0-4-2)
5791110 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
5791202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3 (2-2-5)
รวม 20