กิจกรรมคณะ

ที่โครงการ/กิจกรรม
1กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
2โครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา
3โครงการกีฬาสีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4โครงการบรวงสรวงพระวิษณุกรรม
5โครงการทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6โครงการประดิษฐ์โคมประดับ
7โครงการอบรมภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
9กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
10โครงการระดับสาขา
11อื่นๆ ตามประกาศหรือคำสั่งของคณะ