ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

จำนวนหน่วยกิต          รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า           140     หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    
         1.1.1 บังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
         1.1.2 เลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
         1.3.1 บังคับ จำนวน 3 หน่วยกิต
         1.3.2 เลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า  104 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน จำนวน 30 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 49 หน่วยกิต
           2.2.1 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จำนวน 15 หน่วยกิต
           2.2.2 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 หน่วยกิต
           2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จำนวน 12 หน่วยกิต
           2.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จำนวน 7 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาโครงงาน จำนวน 3 หน่วยกิต
     2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต