กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
5791101
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mathematics 1
3 (3-0-6)
5791102
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Engineering Mathematics 2
3 (3-0-6)
5791103
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
Computer Mathematics
3 (3-0-6)
5791104
สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
3 (3-0-6)
5791105
การจัดการทางวิศวกรรม
Engineering Management
3 (3-0-6)
5791106
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-2-5)
5791107
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร
Physics for Engineer
3 (2-2-5)
5791108
การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม
Engineering Workshop Practice
1 (0-2-1)
5791109
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering
3 (2-2-5)
5791110
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Electronics for Computer Engineering
3 (2-2-5)
5791111
กฎหมายและจริยธรรมคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
2 (2-0-4)