ผลงานทางวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ นามสกุล
ประสบการณ์การสอน
ความถนัดและความสนใจ
ผลงานทางวิชาการ
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
ปีที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
(ประสบการณ์การสอนอุดมศึกษา 11 ปี)

ความถนัดและความสนใจ
- ระบบฐานข้อมูล
- คลังข้อมูล/เหมืองข้อมูล
- เครือข่ายสังคม
- ระบบฮาร์ดแวร์/หุ่นยนต์
1. Improving Efficiency of PromoRank Algorithm Using Dimensionality Reduction.
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and
Lecture Notes in Bioinformatics) (2014) 8397 LNAI(PART 1) 261-270.

2. A Comparison of Dimensionality Reduction Algorithms for Improving Efficiency of PromoRank.
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and
Lecture Notes in Bioinformatics) (2014) 8839 405-410.

3. Dimensionality Reduction Algorithms for Improving Efficiency of PromoRank: A Comparison Study
Advances in Intelligent Systems and Computing (2015) 361 19-29.

4. Comparative Study of Co-factors transforms Player into Buyer of Social Network Game on Mobile App.
Proceeding of the 3rd PSU Phuket International Conference 2014 (PSU-PIC 2014).

5. A Case Study of Database and Information System on Mobile Application for Tourism.
Studies in Computational Intelligence (2015) 572 165-172.

6. A Conceptual Framework transforms The Player into Buyers on Mobile Application: A Case Study of
Mobile Social Network Games.
Proceeding of The 7th International Conference on Engineering and Technology (ICET 2015).

7. Using Correlation Value for Improving Efficiency of Promotion Analysis Algorithm.
Proceeding of The 4th ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2015).

8. กรอบแนวคิดที่เปลี่ยนจากแอปพลิเคชันวงสังคมเป็นแอปพลิเคชันวงสังคมยอดนิยม (Thai Track).
Proceeding of The 20th International Computer Science and Engineering Conference 2016 (ICSEC2016).

9. อัลกอริธึมการจัดอันดับสินค้า (Thai Track).
Proceeding of The 20th International Computer Science and Engineering Conference 2016 (ICSEC2016).

10. การประยุกต์ใช้ปฏิทินออนไลน์เพื่อปรับปรุงการส่งงานของนักศึกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2561 "วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์"

11. การประยุกต์ใช้ห้องเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 "การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้"

12. การประยุกต์ใช้ปฏิทินออนไลน์เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 6 (NCTIM 2020)

13. การออกแบบและพัฒนาต้นแบบหุ่นกล่องกระดาษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์.
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 14(2): 25-35.
255725572558


2558


2558


25582558


2559


2559


2561


2562


2563


2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
(ประสบการณ์การสอนอุดมศึกษา 35 ปี)

ความถนัดและความสนใจ
- ระบบสารสนเทศ
- เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
- เทคโนโลยีดิจิทัล
- ระบบโทรคมนาคม
1. ระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ์ สถาบันราชภัฏลำปาง.

2. เอกสารประกอบการสอนวิชาดิจิทัล 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

3. เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

4. เครื่องปั๊มลมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

5. ปัจจัยและประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการวิจัยการพัฒนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไม่สำเร็จตามแผนของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

6. ระบบสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

7. ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

8. การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

9. การพัฒนาชุดเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 9(2): 107-120.

10. การออกแบบและพัฒนาต้นแบบหุ่นกล่องกระดาษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์.
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 14(2): 25-35.
2547

2549

2549

2551

2551


2552

2552

2555


2559


2564

อาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์
(ประสบการณ์การสอนอุดมศึกษา 11 ปี)

ความถนัดและความสนใจ
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การสื่อสารข้อมูล
- เทคโนโลยีเว็บ/อินเทอร์เน็ต
- ระบบหุ่นยนต์
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนลำปางเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

2. สื่อแสดงโทโปโลยีของระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

3. เอกสารประกอบการสอนวิชาเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

4. การพัฒนาเครื่องช่วยสอนอักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2556 “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 8(2): 11-22.

5. การใช้ระบบติดตาม GPS แบบเปิดเผยรหัสต้นฉบับควบคู่สมาร์ทโฟนเพื่อติดตามรถขนส่ง กรณีน้ำดื่มทิพเขลางค์
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 7(1): 40-51.

6. การพัฒนาชุดเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว.
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 9(2): 107-120.

7. การประเมินก๊าซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 19.

8. การพัฒนาตู้อบแห้ง 2 ระบบ สำหรับอบเนื้อหมูแดดเดียว กรณีศึกษา : ชาวบ้านประชารัฐไทลื้อ ต.กล้วยแพะ จ.ลำปาง
การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16.

9. การออกแบบและพัฒนาต้นแบบหุ่นกล่องกระดาษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์.
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 14(2): 25-35.
2554

2554

2555

2556


2557


2559


2563


2563


2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน
(ประสบการณ์การสอนอุดมศึกษา 12 ปี)

ความถนัดและความสนใจ
- เทคโนโลยีเว็บ/อินเทอร์เน็ต
- ไมโครคอนโทรลเลอร์/หุ่นยนต์
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การประมวลผลแบบคลาวด์
1. พัฒนามาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.

2. เอกสารประกอบการสอนวิชาอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

3. การแก้ปัญหาการเรียน เรื่องการติดตั้งและการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
รายวิชาเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ โดยใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

4. การประยุกต์ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบเปิดเผยรหัส สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชำแหละเนื้อสุกร
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชำแหละสุกร บ้านย่าเป้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

5. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ E-Learning กับการสอนแบบปกติ
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

6. การพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ สำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2(2): 12-23.

7. การพัฒนาชุดเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 9(2): 107-120.

8. การประเมินก๊าซเรือนกระจกและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลแม่ทะ จังหวัดลำปาง.
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

9. การประเมินก๊าซเรือนกระจกของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 19.

10. การพัฒนาตู้อบแห้ง 2 ระบบ สำหรับอบเนื้อหมูแดดเดียว กรณีศึกษา : ชาวบ้านประชารัฐไทลื้อ ต.กล้วยแพะ จ.ลำปาง
การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16.

11. การออกแบบและพัฒนาต้นแบบหุ่นกล่องกระดาษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์.
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 14(2): 25-35.
2550

2554

2554


2554


2555


2556


2559


2563


2563


2563


2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
(ประสบการณ์การสอนอุดมศึกษา 10 ปี)

ความถนัดและความสนใจ
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์
- การออกแบบส่วนต่อประสาน
- ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
1. เครื่องมือวาดภาพ 2 มิติ โดยใช้การร่างภาพสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวของภาษามือ
The 8th National Conference on Computer and Information Technology, 281-282.

2. การพัฒนาเครื่องมือช่วยสอนอักษรเบรลล์พื้นฐานตามหลักไวยากรณ์
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8(2): 11-22.

3. ระบบบริหารจัดการการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติออนไลน์

4. การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลคะแนนบาสเกตบอล และเวลา 24 วินาที มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

5. การพัฒนาชุดเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 9(2): 107-120.

6. การพัฒนาแผนที่อัจฉริยะและแอปพลิเคชัน โดยใช้เทคโนโลยีเออาร์โค้ดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

7. การพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคลของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
กรณีศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง

8. การออกแบบและพัฒนาต้นแบบหุ่นกล่องกระดาษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์.
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 14(2): 25-35.
2555


2558


2558


2559

2559


2560


2560


2564