สถานภาพของหลักสูตร

⇒ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
⇒ คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
⇒ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 8/2565 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
⇒ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
⇒ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
⇒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
     ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตร วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
⇒ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
     ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
     ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 75 ก หน้า 30-35 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563

ที่รายการเอกสาร
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2564
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 8/2565
4 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3/2565
5รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 5/2565
6หนังสือผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวง อว.
7หนังสือรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566
9 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓


ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

รายการประเมินปีการศึกษา
2561
ปีการศึกษา
2562
ปีการศึกษา
2563
ปีการศึกษา
2564
ผลการประเมินระดับดีระดับดีระดับดีระดับดี
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานผ่านผ่านผ่านผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต4.694.784.804.89
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา2.503.333.334.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์2.813.333.783.22
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน3.253.503.754.00
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้2.003.003.004.00
คะแนนรวมเฉลี่ย3.153.583.763.96