สถานภาพของหลักสูตร

⇒ คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
⇒ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
⇒ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
⇒ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
ให้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
⇒ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
    ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๗๕ ก หน้า ๓๐-๓๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

ประวัติสาขาวิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เริ่มดำเนินการเปิดรับนักศึกษาและดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา

ที่รายการเอกสาร
1รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
2รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
3รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
4หนังสือผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
5หนังสือรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓


ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

รายการประเมินปีการศึกษา
2561
ปีการศึกษา
2562
ปีการศึกษา
2563
ผลการประเมินระดับดีระดับดีระดับดี
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานผ่านผ่านผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต4.694.784.80
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา2.503.333.33
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์2.813.333.78
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน3.253.503.75
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้2.003.003.00
คะแนนรวมเฉลี่ย3.153.583.76