กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กลุ่มสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
5794801
การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education
1 (45)
5794802
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
6 (640)
กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
5794803
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Preparation for Job Training in Computer Engineering
2 (90)
5794804
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Job Training in Computer Engineering
5 (450)