อาคารสถานที่

อาคารชั้นเลขห้องประเภทห้องชื่อห้องจำนวนที่นั่ง
1351350ห้องทำงานห้องทำงานอาจารย์5
1351351ห้องทำงานห้องทำงานอาจารย์1
1351352ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์25
1351353ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการดิจิทัล24
1351354ห้องเรียนห้องเรียนอัจฉริยะ25(+5)
1351355ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์24
1351356ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์25
1351357ห้องพักห้องครุภัณฑ์-
1351358ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์11
1351359ห้องพักห้องพักนักศึกษา15
1341344ห้องเรียนบรรยายห้องเรียนรวม40
1341345ห้องเรียนบรรยายห้องเรียนรวม30
1341346ห้องเรียนบรรยายห้องเรียนรวม30