แผนการศึกษา รหัส 62-65

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(ท-ป-อ)

XXXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 1 3 (X-X-X)
XXXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 2 3 (X-X-X)
5791101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3 (3-0-6)
5791107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 3 (2-2-5)
5791111 กฎหมายและจริยธรรมคอมพิวเตอร์ 2 (2-0-4)
5791201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
5791203 หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
รวม 20

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(ท-ป-อ)

XXXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 3 (X-X-X)
XXXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 4 3 (X-X-X)
5791102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3 (3-0-6)
5791105 การจัดการทางวิศวกรรม 3 (3-0-6)
5791106 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-2-5)
5791108 การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม 1 (0-2-1)
5791202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3 (2-2-5)
5791301 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ 3 (2-2-5)
รวม 22

 


 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา

(ท-ป-อ)

XXXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 5 3 (X-X-X)
XXXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 6 3 (X-X-X)
5791103 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)
5791109 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
5792303 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
5792401 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2-2-5)
5792403 เทคโนโลยีเว็บ 3 (2-2-5)
รวม 21

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา

(ท-ป-อ)

XXXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 7 3 (X-X-X)
XXXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 8 3 (X-X-X)
5791104 สถิติวิศวกรรม 3 (3-0-6)
5791110 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
5792302 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
5792304 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (2-2-5)
5792402 ระบบปฏิบัติการ 3 (2-2-5)
รวม 21

 


 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา

(ท-ป-อ)

XXXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 9 3 (X-X-X)
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 (X-X-X)
5793501 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
5793502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (2-2-5)
5793601 การสื่อสารข้อมูล 3 (2-2-5)
5793XXX วิชาเลือก 3 (X-X-X)
5793XXX วิชาเลือก 3 (X-X-X)
รวม 21

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา

(ท-ป-อ)

XXXXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 10 3 (X-X-X)
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 (X-X-X)
5793404 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (2-2-5)
5793602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
5793XXX วิชาเลือก 3 (X-X-X)
5793XXX วิชาเลือก 3 (X-X-X)
5793XXX วิชาเลือก 3 (X-X-X)
5793901 หัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (0-2-1)
รวม 22

 


 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา

(ท-ป-อ)

5794305 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3 (2-2-5)
5794503 จินตวิศวกรรม 1 (1-0-2)
5794801 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1 (45)
5794902 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 (0-4-2)
รวม 7

 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-อ)
5794305 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3 (2-2-5)
5794503 จินตวิศวกรรม 1 (1-0-2)
5794803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 (90)
5794902 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 (0-4-2)
รวม 8

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจกิจศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา

(ท-ป-อ)

5794802 สหกิจศึกษา 6 (640)
รวม 6

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา ชื่อวิชา

(ท-ป-อ)

5794804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 (450)
รวม 5