ปรัชญา/วัตถุประสงค์

ปรัชญา

ศาสตร์แห่งการบูรณาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรม สู่การพัฒนาสังคมดิจิทัล โดยพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่ละช่วงเวลาอย่างเป็นพลวัต เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

  • มีความรู้และทักษะพื้นฐานในวิชาชีพสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ความสามารถและทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ร่วมกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการปรับตัวให้เข้ากับการทำงานหรือประกอบอาชีพ
  • มีทักษะการสืบค้น ทักษะการวิเคราะห์แหล่งข้อมูล ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการปรับตัวตามสถานการณ์ และทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรสำหรับการประกอบวิชาชีพ

ความสำคัญของหลักสูตร
วิวัฒนาการของศาสตร์คอมพิวเตอร์ มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันที่มีกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี เทคโนโลยีใหม่ที่มีความท้าทายได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ล้วนมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้นองค์ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างชิ้นงานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้ดีหรือรวดเร็วกว่าเดิม หรือพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นมาใหม่ อันเป็นทักษะสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
      ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยการเตรียมบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถทางวิชาชีพตรงตามความต้องการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งช่วยปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์