ปรัชญา/วัตถุประสงค์

ปรัชญา

ศาสตร์แห่งการบูรณาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรม สู่การพัฒนาสังคมดิจิทัล โดยผลิตทรัพยากรบุคคลในแต่ละช่วงเวลาอย่างเป็นพลวัต เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

  • มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
  • มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง
  • มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
  • คิดเป็น ทำเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
  • มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเป็นหมู่คณะ
  • รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ความสำคัญของหลักสูตร
ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาส และภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประเทศไทยได้ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ที่ยังคงมียุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยยังมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน กำลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยการเตรียมบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถทางวิชาชีพตรงตามความต้องการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งช่วยปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์