คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
(ประธานกรรมการ)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
(กรรมการ)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน
(กรรมการ)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
(กรรมการ)

 

อาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์
(กรรมการและเลขานุการ)