ผลการประเมินหลักสูตร

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

รายการประเมินปีการศึกษา
2561
ปีการศึกษา
2562
ปีการศึกษา
2563
ปีการศึกษา
2564
ผลการประเมินระดับดีระดับดีระดับดีระดับดี
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานผ่านผ่านผ่านผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต4.694.784.804.89
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา2.503.333.334.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์2.813.333.783.22
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน3.253.503.754.00
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้2.003.003.004.00
คะแนนรวมเฉลี่ย3.153.583.763.96