ผลการประเมินหลักสูตร

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

รายการประเมินปีการศึกษา
2561
ปีการศึกษา
2562
ปีการศึกษา
2563
ปีการศึกษา
2564
ผลการประเมินระดับดีระดับดีระดับดีระดับดี
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานผ่านผ่านผ่านผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต4.694.784.804.89
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา2.503.333.334.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์2.813.333.783.22
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน3.253.503.754.00
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้2.003.003.004.00
คะแนนรวมเฉลี่ย3.153.583.763.96


กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ปีการศึกษาวันที่ประเมินคณะกรรมการประเมินฯรูปแบบการประเมินสถานที่
256121 พฤษภาคม 2562อ.ดร.วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์
อ.ชัยวุฒิ โกเมศ
อ.สิริรัตน์ วาวแวว
ห้องประชุม1315
256217 พฤษภาคม 2563ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ
ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
ห้องประชุม1314
256328 พฤษภาคม 2564ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ
ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
ออนไลน์1314
256417 พฤษภาคม 2565ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์
ผศ.ชนัญกาญจน์ สุวรรณเรือง
ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
ออนไลน์1314
256525 พฤษภาคม 2566ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
ผศ.ชนัญกาญจน์ สุวรรณเรือง
ห้องประชุม1314