อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

 ชื่อ - สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน
(อ.เอิร์ธ)
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม E-Sports
อาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์
(อ.ชัย)
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม E-Sports
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
(อ.ตุ่น)
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมบาสเกตบอล
อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
(อ.มี่)
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมแบดมินตัน