ชื่อหลักสูตร/ปริญญา

รหัสและชื่อหลักสูตร

     รหัสหลักสูตร :      25561611100168
     ภาษาไทย :            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     ภาษาอังกฤษ :       Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย) :         วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
     ชื่อย่อ (ไทย) :           วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :    Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :      B.Eng. (Computer Engineering)