เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรของสาขาวิชานั้นๆ โดยมีหน่วยกิตสะสมรวมไม่ต่ำกว่าที่หลักสูตรกำหนดไว้และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

 

นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
  1. เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  2. ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  3. ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. และ 2. ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ปีที่รายละเอียดความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
1สามารถเข้าใจ วิเคราะห์ องค์ความรู้ มีทักษะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์
2สามารถเข้าใจ วิเคราะห์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ มีทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3สามารถเข้าใจ วิเคราะห์ สถาปัตยกรรม/เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
4สามารถเข้าใจ วิเคราะห์องค์ความรู้ทั้งหมดด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนิน
โครงงาน/โครงงานวิจัย/โครงการพิเศษ/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา และการทำงานจริง