นักศึกษา เกียร์ 1 (รหัส 62)

 รหัสนักศึกษาข้อมูลนักศึกษาความถนัดและความสนใจ
62122160101นางสาวชนากานต์ แก้วมี (มิน)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Min CHk
สายงานที่สนใจ
- Cyber Police
- AI Developers
- Programmer
- Web Designers

รายวิชาที่ถนัด
- ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
- โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
62122160102นางสาวณัฐธิดา รินฤทธิ์ (วุ้น)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Natthida Rinrit
สายงานที่สนใจ
- Web Designer
- Computer Graphics

รายวิชาที่ถนัด
- ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
62122160103นายพลวัฒน์ วงค์จินา (พี)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Ponlawat Wongjina
สายงานที่สนใจ
- Hardware Engineer
- Robotic Engineer
- AI Developers
- Software Engineer

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- เขียนแบบวิศวกรรม
- การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ
- โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
62122160104นายอริญชัย ฟังเพลิน (ไนท์)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Arinchai Fangploen
สายงานที่สนใจ
- App Developer
- Computer Graphics

รายวิชาที่ถนัด
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- การจัดการทางวิศวกรรม
- โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
62122160105นายวรพงษ์ วันงาม (เฟิร์ส)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแม่สันวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : F'first Woraphong
สายงานที่สนใจ
- Network Engineer
- Computer Graphics

รายวิชาที่ถนัด
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
- เขียนแบบวิศวกรรม
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
- คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
62122160106นายชนินทร์ สุนันทา (บาส)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Chanin Sununta
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- Graphic Designers

รายวิชาที่ถนัด
- การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ
- การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม
62122160107นางสาวอรพรรณ ใจจงดล (ฝ้าย)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ภูมิลำเนา : อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : F'Fai Orp
สายงานที่สนใจ
- Web Administrators
- Computer Graphics

รายวิชาที่ถนัด
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
- ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร
- การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม
- การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
62122160108นายนพรัตน์ กุลจักร์ (โน๊ต)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Nopparat Kullajak*หัวหน้านักศึกษาเกียร์ 1
สายงานที่สนใจ
- AI Developers
- Web Designers

รายวิชาที่ถนัด
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
- กฎหมายและจริยธรรมคอมพิวเตอร์