ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2564

ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม22
5791102คณิตศาสตร์วิศวกรรม 23 (3-0-6)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์1353
5791105การจัดการทางวิศวกรรม3 (3-0-6)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ1356
5791106เขียนแบบวิศวกรรม3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1356
5791108การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม1 (0-2-1)อ.สมพร ติ๊บขัด1014
5791202การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 23 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ1356
5791301การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ3 (2-2-5)ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
อ.จินตนา อำนาจกิติกร
1333
9011103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน3 (3-0-6)อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม4573
9011205การพัฒนาทักษะชีวิต3 (3-0-6)ผศ.ประหยัด ช่วยงาน3854

ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม21
5791104สถิติวิศวกรรม3 (3-0-6)ผศ.มัตติกา บุญมา4531
5791110อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
อ.จินตนา อำนาจกิติกร
1333
5792302สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ1356
5792304ไมโครคอนโทรลเลอร์3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1352
5792402ระบบปฏิบัติการ3 (2-2-5)ผศ.นราธิป วงษ์ปันศูนย์คอมฯ
9011205การพัฒนาทักษะชีวิต3 (3-0-6)ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา3872
9011501พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3 (3-0-6)อ.ดร.อดิศร ถมยา1346

ชั้นปีที่ 3

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม20
5793312การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบฮาร์ดแวร์
(หลักการอุปกรณ์ไอโอ)
3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1352
5793404วิศวกรรมซอฟต์แวร์3 (2-2-5)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์1352
5793410การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบซอฟต์แวร์
(การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่)
3 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
39404 (ศูนย์คอมฯ)
5793602เครือข่ายคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1352
5793603การประมวลผลแบบคลาวด์3 (2-2-5)ผศ.นราธิป วงษ์ปันศูนย์คอมฯ
5793901หัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1 (0-2-1)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์1353
5793901จินตวิศวกรรม1 (1-0-2)ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย1345
9011106ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน3 (3-0-6)ผศ.ดร.ฤทัย พานิช3842