ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม22
5791102คณิตศาสตร์วิศวกรรม 23 (3-0-6)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
5791105การจัดการทางวิศวกรรม3 (3-0-6)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
5791106เขียนแบบวิศวกรรม3 (2-2-5)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
5791108การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม1 (0-2-1)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
5791202การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 23 (2-2-5)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
5791301การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ3 (2-2-5)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
9011103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน3 (3-0-6)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
9011205การพัฒนาทักษะชีวิต3 (3-0-6)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-

ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม21
5791104สถิติวิศวกรรม3 (3-0-6)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
5791110อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
5792302สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
5792304ไมโครคอนโทรลเลอร์3 (2-2-5)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
5792402ระบบปฏิบัติการ3 (2-2-5)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
9011205การพัฒนาทักษะชีวิต3 (3-0-6)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
9011501พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3 (3-0-6)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-

ชั้นปีที่ 3

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม20
5793312การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบฮาร์ดแวร์3 (2-2-5)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
5793404วิศวกรรมซอฟต์แวร์3 (2-2-5)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
5793410การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบซอฟต์แวร์3 (2-2-5)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
5793602เครือข่ายคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
5793603การประมวลผลแบบคลาวด์3 (2-2-5)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
5793901หัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1 (0-2-1)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
5793901จินตวิศวกรรม1 (1-0-2)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-
9011106ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน3 (3-0-6)-รอการประกาศ--รอการประกาศ-