ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2565

ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม22
5791102คณิตศาสตร์วิศวกรรม 23 (3-0-6)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์1353
5791105การจัดการทางวิศวกรรม3 (3-0-6)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ1356
5791106เขียนแบบวิศวกรรม3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1352
5791108การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม1 (0-2-1)อ.สมพร ติ๊บขัด1015
5791202การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 23 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ1356
5791301การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ3 (2-2-5)อ.จินตนา อำนาจกิติกร1353
9011103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน3 (3-0-6)อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม0932
9011204ทักษะการรู้สารสนเทศ3 (3-0-6)ผศ.ประหยัด ช่วยงาน3854

ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม21
5791104สถิติวิศวกรรม3 (3-0-6)อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ1354
5791110อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)อ.จินตนา อำนาจกิติกร 1353
5792302สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ1355/1356
5792304ไมโครคอนโทรลเลอร์3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1352
5792402ระบบปฏิบัติการ3 (2-2-5)ผศ.นราธิป วงษ์ปันศูนย์คอมฯ
9011105ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ3 (3-0-6)ผศ.ดร.เกวลิน จันทะเดช3865
9011503วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ3 (3-0-6)ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์4544

ชั้นปีที่ 3

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม20
5793312การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบฮาร์ดแวร์3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1352
5793404วิศวกรรมซอฟต์แวร์3 (2-2-5)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์1356
5793410การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบซอฟต์แวร์3 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ1356
5793602เครือข่ายคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1352
5793603การประมวลผลแบบคลาวด์3 (2-2-5)ผศ.นราธิป วงษ์ปันศูนย์คอมฯ
5793901หัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1 (0-2-1)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์1353
5794503จินตวิศวกรรม1 (1-0-2)ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย1354
9011106ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน3 (3-0-6)Lect.Gary John Ilines0933

ชั้นปีที่ 4

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้กำกับรายวิชาห้องเรียน
รวม5-6
5794802สหกิจศึกษา6(640)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์สถานประกอบการ
5794804การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ5(450)อ.วีรชัย สว่างทุกข์สถานประกอบการ