กิจกรรมมหาวิทยาลัย

ที่กิจกรรมชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ชั้นปีที่ 4
รวม50505030
1การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่3---
2การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย14***
3พิธีไหว้ครู3***
4พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร33**
5วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์****
6วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 9 มิถุนายน****
7การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “กาสะลองเกมส์” 33**
8เปิดโลกกิจกรรม1***
9จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ (ไม่น้อยกว่า)1010103
10เลือกตั้งผู้นำนักศึกษา****
11กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม888*
12กิจกรรมตามประกาศคณะ (ไม่น้อยกว่า)5363227
13อื่นๆ ตามประกาศหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย////

* คือ กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีอื่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

– คือ กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีอื่นไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

/ คือ กิจกรรมตามประกาศหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย

อ้างอิงมาจากแผนกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 [ดาวน์โหลด]

หมายเหตุ ในแต่ละปีการศึกษาจะมีการประกาศแผนกิจกรรม ซึ่งอาจมีรายละเอียดของจำนวนชั่วโมงแตกต่างกันตามประกาศ