อาจารย์ประจำคณะ

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ นามสกุล 

คุณวุฒิ/ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ปี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์

 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยครูเพชรบุรี

2544

2537

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์

 

 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยครูลำปาง

2543

2538

3. อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์

 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2551

2542

4. อาจารย์ญาดา ตาเมืองมูล

 

 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ

 

2549

2546

5. อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ

 

 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2552

2548

6. อาจารย์ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย

 

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

2553

2549

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรตน์ เนติศักดิ์

 

 

วท.ด. (พลังงานทดแทน)

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เนตและสารสนเทศ)

วส.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี

2558

2550

 

2543

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย

 

ค.อ.ม. (ไฟฟ้าสื่อสาร)

 

ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2547

 

2540

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอนสัน ปงผาบ

 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2544

 

2540

10. อาจารย์ประสงค์ หน่อแก้ว

 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2553

2543

11. อาจารย์ณรงค์ เครือกันทา

 

 

ค.อ.ม. (ไฟฟ้าสื่อสาร)

 

ค.อ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2550

 

2542

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรกฤต  โอฬารธนพร

 

 

ค.อ.ม. (ไฟฟ้าอุตสาหการ)

 

วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยมหิดล

2550

 

2542

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล

 

 

วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)

อส.บ. (เทคโนโลยีเซรามิก)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2555

2552

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา

 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2552

2541

15. อาจารย์วรพล  คณิตปัญญาเจริญ

 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546

2541

16. อาจารย์สันติ วงศ์ใหญ่

 

 

ค.อ.ม.(ไฟฟ้า)

 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2550

 

2545

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ  ห่านจิตสุวรรณ์

 

 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)

วท.บ. (เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2555

2550

2547

18. รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม

 

 

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2553

2543

 

2537