อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 ตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ นามสกุล
(ตำแหน่งบริหาร)
คุณวุฒิ/ สาขาวิชาสำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ปี
อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
(ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
(ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)


วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)


วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
2557

2553

2561


2559


2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2547


2530
อาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)

ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร


สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
2554


2544
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน
(รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2549

2544
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555

2548