อาจารย์ประจำหลักสูตร

 ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล
(ตำแหน่งบริหาร)
ช่องทางการติดต่อ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ที่สำเร็จการศึกษา
ปี
อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
(ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
(ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา)
ช่องทางการติดต่อ
ห้องทำงาน : 1350
E-mail : metawat@lpru.ac.th,
comengi49@gmail.com
Facebook : Metawat Kavilkrue
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)


วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)


วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
2557

2553

2561


2559


2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)ช่องทางการติดต่อ
ห้องทำงาน : 1351
E-mail : amnart.pong@gmail.com
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2547


2530
อาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์ช่องทางการติดต่อ
ห้องทำงาน : 1350
E-mail : chai960@gmail.com
Facebook : Weerachai Nuiit
วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)

ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร


สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2554


2544
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน
(รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ช่องทางการติดต่อ
ห้องทำงาน : 1350
E-mail : mr.narathip@gmail.com
Facebook : Narathip Wongpun
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2549

2544
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ช่องทางการติดต่อ
ห้องทำงาน : 1350
E-mail : natsinee1984@gmail.com
Facebook : ToonNy To T
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555

2548