กลุ่มวิชาโครงงาน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
5793901
หัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Project Topic
1 (0-2-1)
5794902
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Project
2 (0-4-2)