กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

            กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
5791201
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming 1
3 (2-2-5)
5791202
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Programming 2
3 (2-2-5)
5791203
หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Fundamentals of Computer Engineering
3 (2-2-5)
5793601
การสื่อสารข้อมูล
Data Communications
3 (2-2-5)
5793602
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
3 (2-2-5)
            กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
5791301
การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ
Digital Circuit and Logic Designs
3 (2-2-5)
5792302
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architectures
3 (2-2-5)
5792303
โครงสร้างคอมพิวเตอร์
Computer Organization
3 (2-2-5)
5792304
ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller
3 (2-2-5)
5794305
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Internet of Things
3 (2-2-5)
            กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
5792401
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
3 (2-2-5)
5792402
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3 (2-2-5)
5792403
เทคโนโลยีเว็บ
Web Technology
3 (2-2-5)
5793404
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3 (2-2-5)
            กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
5793501
ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
3 (2-2-5)
5793502
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Designs
3 (2-2-5)
5794503
จินตวิศวกรรม
Imagineering
1 (1-0-2)