คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษากลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
บัณฑิตนักแข่งขัน
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) เป็นรายวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับให้แก่นักศึกษา
- มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นรายวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับให้แก่นักศึกษา
- มีการจัดกลุ่มวิชาเลือกให้นักศึกษาที่หลากหลาย โดยให้นักศึกษาเลือกตามแต่ความถนัดของตน เน้นกลุ่มวิชาเลือกด้านระบบฮาร์ดแวร์
- ส่งเสริมกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ และการนำเสนอผลงาน
- ส่งเสริมกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์ในเวทีระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
- ส่งเสริมกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในเวทีระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
บัณฑิตนักปฏิบัติ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)
- กำหนดจำนวนชั่วโมงปฏิบัติในรายวิชากลุ่มวิชาเฉพาะด้านทุกรายวิชา
- กำหนดจำนวนชั่วโมงปฏิบัติในรายวิชากลุ่มวิชาเลือกทุกรายวิชา
- กำหนดจำนวนชั่วโมงปฏิบัติในรายวิชากลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม จำนวน 8 รายวิชา จากทั้งหมด 11 รายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาทำการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการเรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติ

- หลักสูตรออกแบบหลักสูตรและรายวิชาสอดรับกับหลักการ “การเรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติ” นำมาซึ่งทักษะสำคัญทั้ง 3 ได้แก่
1) ทักษะด้านอาชีพ (Professional Skills)
2) ทักษะด้านสังคม (Social Skills)
3) ทักษะด้านการดำเนินชีวิต (Life Skills)

- จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยให้ความสำคัญกับ 3 กลุ่มทักษะหลัก ประกอบด้วย
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ

- ส่งเสริมกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ การเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และหุ่นยนต์
ในเวทีระดับมหาวิทยาลัย ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
- จัดการเรียนการสอนรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นรายวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับให้แก่นักศึกษา เน้นให้นักศึกษาทำงานเป็นทีม
มีการประสานงานกันภายในทีม และมีการสร้างMini Project ในรายวิชาอีกด้วย