ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักศึกษา แต่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

 

การดำเนินการหลักสูตร
     วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
             ภาคการศึกษาที่ 1      จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน
             ภาคการศึกษาที่ 2      จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนตุลาคม – มกราคม
             ภาคฤดูร้อน                จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม