เอกสารด้านงานกิจกรรม

ที่ดาวน์โหลดรายการเอกสาร
1คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
2แบบคำร้องขออนุญาตจัดตั้งชมรม/ชุมนุม
3แบบขอรับเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา (กรณีประสบอุบัติเหตุ)
4แบบขอรับเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา (กรณีประสบภัยธรรมชาติ)
5แบบขอรับเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา (กรณีโรคระบาดร้ายแรง)
6แบบขอรับเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา (กรณีเสียชีวิต)
7บันทึกข้อความขอออกรหัสกิจกรรม
8แบบคำร้องขอแก้ไข/เพิ่มเติม ชั่วโมงกิจกรรม
9ใบคำร้องขอซ่อมกิจกรรม
10แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมภายในอาคารกองพัฒนานักศึกษา
11แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
12แบบฟอร์มขอใช้สนามกีฬา

 

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

ที่ดาวน์โหลดรายการเอกสาร
1คู่มือกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2562
2คู่มือกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563
3คู่มือกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2564
4คู่มือกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2565

 

ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา

ที่ดาวน์โหลดรายการเอกสาร
1ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
2ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2565
4ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. 2564
5ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษาฯ พ.ศ. 2553
6ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย วินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
7ระเบียบการใช้สนามกีฬากลาง
8ระเบียบการใช้โรงยิมเนเซียม
9ระเบียบการใช้สนามเทนนิส