อาจารย์ที่ปรึกษา

 ชื่อ - สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาตำแหน่งกลุ่มเรียนเกียร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน
(อ.เอิร์ธ)
อาจารย์ที่ปรึกษา621221601
651221601
1
4
อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
(อ.มี่)
อาจารย์ที่ปรึกษา6312216012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
(อ.ตุ่น)
อาจารย์ที่ปรึกษา631221601
651221601
2
4
อาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์
(อ.ชัย)
อาจารย์ที่ปรึกษา6412216013