อาจารย์ที่ปรึกษา

 ชื่อ - สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาตำแหน่งกลุ่มเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน
(อ.เอิร์ธ)
อาจารย์ที่ปรึกษา621221601
(นักศึกษา รหัส 62)
อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
(อ.มี่)
อาจารย์ที่ปรึกษา631221601
(นักศึกษา รหัส 63)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
(อ.ตุ่น)
อาจารย์ที่ปรึกษา631221601
(นักศึกษา รหัส 63)
อาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์
(อ.ชัย)
อาจารย์ที่ปรึกษา641221601
(นักศึกษา รหัส 64)