ที่มาของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เริ่มดำเนินการเปิดรับนักศึกษาและดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน