รายวิชา

2) หมวดวิชาเฉพาะ     
     2.1 กลุ่มวิชาแกน
จำนวน
11
รายวิชา
     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
           2.2.1 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
จำนวน
4
รายวิชา
           2.2.2 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
จำนวน
4
รายวิชา
           2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
จำนวน
3
รายวิชา
           2.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
จำนวน
1
รายวิชา
     2.3 กลุ่มวิชาเลือก
จำนวน
6
รายวิชา
     2.4 กลุ่มวิชาโครงงาน
จำนวน
2
รายวิชา
     2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จำนวน
2
รายวิชา