กิจกรรมสาขาวิชา

ที่โครงการ/กิจกรรมชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ชั้นปีที่ 4
1โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่21***
2กิจกรรมรับน้อง7***
3โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 2114141414
4พิธีมอบชุดปฏิบัติการวิศวะฯ (ช็อป)33**
5การแข่งขันกีฬาภายในสาขาวิชา (กีฬาเกียร์)141414*
6โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ---7
7กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่333*
8กิจกรรมค่ายอาสาวิศวะฯ141414*
9พิธีมอบเกียร์วิศวะฯ--33
10กิจกรรมบายเนียร์3333
11กิจกรรมกีฬาเกียร์สัมพันธ์++++
12โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ
- พันธกิจด้านการวิจัย
- พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
- พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

-
+
+

-
+
+

+
+
+

+
+
+
13โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร+++-
14กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การอบรม การประชุมวิชาการ++++

* คือ กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีอื่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

+ คือ กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีอื่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยจิตอาสาหรือสมัครใจ

– คือ กิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีอื่นไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้