ผลลัพธ์การเรียนรู้

ชั้นปีที่รายละเอียดความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
1นักเขียนโปรแกรมมือใหม่ (Basic Programmer)
องค์ความรู้ : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ การคำนวณ การวิเคราะห์วงจรดิจิทัล และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
รู้จักเครื่องมือช่างและเครื่องมือวัดเบื้องต้น หลักการทำงานและการใช้งานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
ทักษะ : นักศึกษาสามารถปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
2นักจัดการฐานข้อมูล (Database Administrator)
องค์ความรู้ : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีทักษะการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยอัลกอริทึม
การเลือกใช้เครื่องมือทางฮาร์ดแวร์และประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และระบบจัดการฐานข้อมูลได้
ทักษะ : นักศึกษาสามารถปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการบัญชีแอคเคาท์
จัดสรรพื้นที่บนระบบปฏิบัติการ จัดการระบบฐานข้อมูลด้วยภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุได้
3วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)
องค์ความรู้ : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการบริหารโครงการซอฟต์แวร์
มีทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานวิชาชีพในการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทักษะ : นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาแอปพลิเคชัน เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
และสามารถดำเนินการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายได้
4วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer)
องค์ความรู้ : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ (Hard Skills)
และทักษะทางสังคม (Soft Skills) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ แปลความหมาย
และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ : นักศึกษาสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในการดำเนินโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
และการทำงานจริง สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจที่เกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษาและการสะสมประสบการณ์ทางวิชาชีพจากสถานประกอบการ