ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันเวลาดำเนินกิจกรรมโรงเรียน/สถาบันการศึกษารูปแบบกิจกรรม
20 สิงหาคม 2562โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
21 สิงหาคม 2562โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ.ลำปางหอประชุม
22 สิงหาคม 2562โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
2 กันยายน 2562โรงเรียนวิชชานารี จ.ลำปางห้องเรียน
3 กันยายน 2562โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ.ลำปางห้องเรียน
5 กันยายน 2562โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จ.ลำปางห้องเรียน
6 กันยายน 2562โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จ.ลำพูนห้องเรียน
10 กันยายน 2562โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา จ.ลำพูนห้องเรียน
11 กันยายน 2562โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จ.ลำพูนห้องเรียน
12 กันยายน 2562โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จ.ลำปางนิทรรศการ
17 กันยายน 2562โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
19 กันยายน 2562โรงเรียนป่าซาง จ.ลำพูนห้องประชุม
24-26 กันยายน 2562โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปางห้องเรียน
18 พฤศจิกายน 2562โรงเรียนแม่สันวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
20 พฤศจิกายน 2562วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จ.ลำปางห้องเรียน
11 ธันวาคม 2562โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา จ.น่านห้องประชุม
19 ธันวาคม 2562โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงรายห้องเรียน
6 มกราคม 2563โรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ห้องประชุม
23 มกราคม 2563โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปางห้องเรียน
29 มกราคม 2563วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จ.ลำพูนห้องประชุม
30 มกราคม 2563โรงเรียนเม็งรายมหาราช จ.เชียงรายห้องเรียน
3-7 กุมภาพันธ์ 2563โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปางห้องเรียน
15 กรกฎาคม 2563โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่หอประชุม
10 สิงหาคม 2563โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำปางห้องประชุม
18 สิงหาคม 2563โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ จ.ลำปางห้องเรียน
20 สิงหาคม 2563โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปางห้องเรียน
24 สิงหาคม 2563โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
28 สิงหาคม 2563โรงเรียนวิชชานารี จ.ลำปางห้องเรียน
1 กันยายน 2563โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
11 กันยายน 2563โรงเรียนแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ห้องประชุม
18-19 กันยายน 2563โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่ห้องประชุม
23 กันยายน 2563โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
24 กันยายน 2563โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
25 กันยายน 2563โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
17 มีนาคม 2564โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
28 ธันวาคม 2564โรงเรียนวิชชานารี จ.ลำปางห้องประชุม
17-18 มีนาคม 2565โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่หอประชุม
4-5 สิงหาคม 2565โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปางหอประชุม
6 กันยายน 2565โรงเรียนวิชชานารี จ.ลำปางห้องประชุม
20-21 กันยายน 2565โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ.ลำปางห้องประชุม