ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ที่วันเวลาดำเนินกิจกรรมโรงเรียน/สถาบันการศึกษารูปแบบกิจกรรม
120 สิงหาคม 2562โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
221 สิงหาคม 2562โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ.ลำปางหอประชุม
322 สิงหาคม 2562โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
42 กันยายน 2562โรงเรียนวิชชานารี จ.ลำปางห้องเรียน
53 กันยายน 2562โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ.ลำปางห้องเรียน
65 กันยายน 2562โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จ.ลำปางห้องเรียน
76 กันยายน 2562โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จ.ลำพูนห้องเรียน
810 กันยายน 2562โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา จ.ลำพูนห้องเรียน
911 กันยายน 2562โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จ.ลำพูนห้องเรียน
1012 กันยายน 2562โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จ.ลำปางนิทรรศการ
1117 กันยายน 2562โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
1219 กันยายน 2562โรงเรียนป่าซาง จ.ลำพูนห้องประชุม
1324-26 กันยายน 2562โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปางห้องเรียน
1418 พฤศจิกายน 2562โรงเรียนแม่สันวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
1520 พฤศจิกายน 2562วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จ.ลำปางห้องเรียน
1611 ธันวาคม 2562โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา จ.น่านห้องประชุม
1719 ธันวาคม 2562โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงรายห้องเรียน
186 มกราคม 2563โรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ห้องประชุม
1923 มกราคม 2563โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปางห้องเรียน
2029 มกราคม 2563วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จ.ลำพูนห้องประชุม
2130 มกราคม 2563โรงเรียนเม็งรายมหาราช จ.เชียงรายห้องเรียน
223-7 กุมภาพันธ์ 2563โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปางห้องเรียน
2315 กรกฎาคม 2563โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่หอประชุม
2410 สิงหาคม 2563โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำปางห้องประชุม
2518 สิงหาคม 2563โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ จ.ลำปางห้องเรียน
2620 สิงหาคม 2563โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปางห้องเรียน
2724 สิงหาคม 2563โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
2828 สิงหาคม 2563โรงเรียนวิชชานารี จ.ลำปางห้องเรียน
291 กันยายน 2563โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
3011 กันยายน 2563โรงเรียนแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ห้องประชุม
3118-19 กันยายน 2563โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่ห้องประชุม
3223 กันยายน 2563โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
3324 กันยายน 2563โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
3425 กันยายน 2563โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
3517 มีนาคม 2564โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
3628 ธันวาคม 2564โรงเรียนวิชชานารี จ.ลำปางห้องประชุม
3717-18 มีนาคม 2565โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่หอประชุม
384-5 สิงหาคม 2565โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปางหอประชุม
396 กันยายน 2565โรงเรียนวิชชานารี จ.ลำปางห้องประชุม
4014-15 พฤศจิกายน 2565โรงเรียนสบปราบพิทยาคมหอประชุม
4128 พฤศจิกายน 2565โรงเรียนวิชชานารี จ.ลำปางห้องประชุม
4213 ธันวาคม 2565โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จ.แม่ฮ่องสอนห้องประชุม
4314 ธันวาคม 2565โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอนห้องประชุม
4415 ธันวาคม 2565โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา จ.แม่ฮ่องสอนห้องประชุม
4517 มกราคม 2566โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จ.แพร่ห้องเรียน
4618 มกราคม 2566โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จ.แพร่ห้องเรียน
4724 มกราคม 2566โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
487 กุมภาพันธ์ 2566โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปางห้องเรียน
4918-19 กุมภาพันธ์ 2566โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ.ลำปางหอประชุม