การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer)
 • วิศวกรระบบ (System Engineer)
 • วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 • วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)
 • วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักเขียนโปรแกรม (Programmer)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designs)
 • นักทดสอบระบบ (Tester)
 • ผู้ดูแลและบริหารระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • ผู้ดูแลรักษาความมั่นคงและปลอดภัยข้อมูล (Cyber Security)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน (Web/App Developer)
 • ผู้รับจ้างอิสระทางคอมพิวเตอร์ (Freelancer)
 • ผู้จัดการโครงการทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)