การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 •  วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer)
 •  วิศวกรระบบ (System Engineer)
 •  วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 •  วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)
 •  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (IT Supporter)
 •  นักเขียนโปรแกรม (Programmer)
 •  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst/Design)
 •  ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
 •  นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 • นักพัฒนาแอปพลิเคชัน (App Developer)
 •  ผู้จัดการโครงการทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Manager)