รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบหลักสูตร            :     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร     :     หลักสูตรทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้                       :     การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
แผนการรับนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2566
2567
2568
2569
2570
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
40
รวม
40
80
120
160
160