นักศึกษา เกียร์ 2 (รหัส 63)

 

 รหัสนักศึกษาข้อมูลนักศึกษาความถนัดและความสนใจ
63122160101นายกิตติคุณ บุญมาลา (กิต)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Kit Kittikhun
โทรศัพท์มือถือ : 097-981-9003
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- IT Support

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- ระบบปฏิบัติการ
63122160102นางสาววิภาดา ยะอ้อน (ปาน)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนดอนไชยวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Wiphada Yaon
Instagram : wiphadayaon
สายงานที่สนใจ
- Programmer

รายวิชาที่ถนัด
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ
- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าฯ
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
63122160103นางสาวกุลธิชา ก้อนทอง (กิ๊บ)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : แมว' สามเขา
Instagram : kunthicha_kib
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- App Developer
- Network Engineer

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
- อิเล็กทรอนิกส์ฯ
63122160104นางสาวอนัญลักษณ์ ตันใจ (ปรางค์)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Ananyalak Tanjai
Instagram : prang.ananyalak
โทรศัพท์มือถือ : 098-760-4153
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- App Developer
- Computer Engineer

รายวิชาที่ถนัด
- โครงสร้างคอมพิวเตอร์
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
- สถิติวิศวกรรม
63122160105นายเรณุวัตร วงศ์ธิ (เลย์)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Renuwat Wongthi
โทรศัพท์มือถือ : 083-429-9597
LINE ID : 0834299597
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- App Developer
- Game Developer

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- ไมโครคอนโทรลเลอร์
63122160107นางสาวปัญญาพร เสียงเย็น (ผึ้ง)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนดอนไชยวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Phung Panyaphon

LINE ID : me.phung
สายงานที่สนใจ
- Developer
-Graphic Designers

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- สถิติวิศวกรรม
63122160108นายอนุวัตร ช่างหล่อ (บีม)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางค์นคร
ภูมิลำเนา : อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Anuwat Changlo
โทรศัพท์มือถือ : 098-005-7496
สายงานที่สนใจ
- Web Developer
- Programmer
- Hardware Engineer

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- เขียนแบบวิศวกรรม
- โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- ระบบปฏิบัติการ
63122160109นางสาวกุลธิดา ทำสุข (กั้ง)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Kunthida Thamsuk
Instagram : thidaa._
สายงานที่สนใจ
- Web Developer
- App Developer

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
- อิเล็กทรอนิกส์ฯ
63122160110นางสาวปัทมา เรือนปานันท์ (มิว)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : M'mew Patthama
สายงานที่สนใจ
- Cyber Police

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- ระบบปฏิบัติการ
63122160111นายสิทธิพงศ์ ปงเอบุตร (เวฟ)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนวิชชานารี
ภูมิลำเนา : อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : เวฟ' เฟ่
โทรศัพท์มือถือ : 082-047-8229
สายงานที่สนใจ
- Web Developer
- App Developer

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร
- การจัดการทางวิศวกรรม
63122160112นางสาวกัญธิชา ไชยวุฒิ (แบม)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ภูมิลำเนา : อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Kanticha Chaiwut
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- Web Designers

รายวิชาที่ถนัด
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สถิติวิศวกรรม
63122160113นางสาวปณิดา คำใจหนัก (บลู)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Panida Panida
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- AI Developer

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
- สถิติวิศวกรรม
- อิเล็กทรอนิกส์ฯ
63122160116นายณัฐพล ไก่ก้อ (ก้อง)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนวิชชานารี
ภูมิลำเนา : อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Nattaphon Kaikor
โทรศัพท์มือถือ : 094-883-9434
LINE ID : natthaphon455
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
- Web Developer

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ระบบปฏิบติการ
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
- สถิติวิศวกรรม
63122160117นางสาวสุภารัตน์ อุปะละ (น้ำ)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Suparat Aupala
Instagram : spr_03399
LINE ID : Suparat_nam44
สายงานที่สนใจ
- Web Developer
- App Developer
- Programmer

รายวิชาที่ถนัด
- โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าฯ
- ระบบปฏิบัติการ
63122160121นายธวัชชล พรหมปัญญาวัตร (บิ๊ก)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Thawatchon Prompunyawat
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- Game Creator

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- ไมโครคอนโทรลเลอร์
63122160122นายสุรศักดิ์ วงษ์จันทร์สกุล (ศักดิ์)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Choma Jo Jo
โทรศัพท์มือถือ : 064-623-9063
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- System Analyst
- App Developer

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
63122160123นายปฏิพล ฟองหล่ำ (อาร์ท)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Art Her
สายงานที่สนใจ
- AI Developers
- Web Designers
- Programmer

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
- การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม
- โครงสร้างคอมพิวเตอร์
63122160124นายวรชน เพียรวรรธนะชน (โล่ง)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
ภูมิลำเนา : อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Worachon Peanwattanachon
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- Computer Engineer
- App Developer

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- ไมโครคอนโทรลเลอร์
63122160126นายไกรวิชญ์ โชติศิริ (หลุยส์)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : หลุยส์
LINE ID : threefiveninefour
สายงานที่สนใจ
- Data Engineer
- Data Scientist
- Web Developer

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ
- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- โครงสร้างคอมพิวเตอร์
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- ไมโครคอนโทรลเลอร์
- เทคโนโลยีเว็บ
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม
63122160127นางสาวปิยนุช สุขดา (นุช)

สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ช่องทางการติดต่อ
Facebook : Piyanut Sookda
Instagram : Nananuch__


*หัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 1
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- Network Engineer
- App Developer


รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
- สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
- ระบบปฏิบัติการ
- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
- สถิติวิศวกรรม
- การจัดการทางวิศวกรรม