ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ที่รายการค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน
1ค่าสมัครสอบคัดเลือก200 บาท
2ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ค่าประกันของเสียหาย
ค่าอบรมจริยธรรม
ค่าคู่มือการศึกษา
ค่ารูปนักศึกษา
ค่าเปิดบัญชีธนาคารและค่าทำบัตรนักศึกษา
(เฉพาะภาคการศึกษาแรก)
500 บาท
500 บาท
500 บาท
300 บาท
200 บาท
150 บาท
3ค่าลงทะเบียนเรียน (ต่อภาคการศึกษา)
*กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 6 หน่วยกิต ให้เรียกเก็บร้อยละ 60 ของอัตราปกติ
*กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 7-12 หน่วยกิต ให้เรียกเก็บร้อยละ 80 ของอัตราปกติ
8,000 บาท

*อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลด]