ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

จำนวนหน่วยกิต          รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า           130     หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

 

บังคับ

เลือก

หน่วยกิต

   1. กลุ่มสาระผู้มีความรอบรู้

6

6

หน่วยกิต

   2. กลุ่มสาระผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

3

6

หน่วยกิต

   3. กลุ่มสาระผู้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

3

6

หน่วยกิต

รวม

12

18

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 

94

หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มวิชาแกน

จำนวน

30

หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

จำนวน

36

หน่วยกิต

           2.2.1 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

จำนวน

12

หน่วยกิต

           2.2.2 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

จำนวน

12

หน่วยกิต

           2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

จำนวน

9

หน่วยกิต

           2.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

จำนวน

3

หน่วยกิต

     2.3 กลุ่มวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

18

หน่วยกิต

     2.4 กลุ่มวิชาโครงงาน

จำนวน

3

หน่วยกิต

     2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

จำนวน

7

หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 

6

หน่วยกิต