เอกสารประกอบการเรียน

ที่รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิตเอกสารรายวิชา
15791201การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
(Computer Programming 1)
3 (2-2-5)เอกสารประกอบการเรียนการสอน
25791202การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
(Computer Programming 2)
3 (2-2-5)
35791203หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Fundamental of Computer Engineering)
3 (2-2-5)