รายวิชาที่เปิดสอน

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต ตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

 

     1.1   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

             บังคับเรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

3 (3-0-6)
9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

3 (3-0-6)
9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

English for Study Skills

3 (3-0-6)

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

9011104 ภาษาไทยเพื่อสุนทรียภาพ

Thai for Aesthetics

3 (3-0-6)
9011105

 

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

English for Specific Purposes

3 (3-0-6)

 

9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

English for Work

3 (3-0-6)

 

9011107

 

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

Chinese in Daily Life

3 (3-0-6)

 

9011108

 

ภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน

Myanmar Language in Daily Life

3 (3-0-6)
9011109

 

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน                                            Vietnamese in Daily Life 3 (3-0-6)
9011110

 

ภาษาในประชาคมอาเซียน

Languages in the ASEAN Community

3 (2-2-5)

 

9011111 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Cross-cultural Communication

3 (3-0-6)

 

     1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

             ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

9011201 วิถีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

Way of Humanized Educare

3 (2-2-5)
9011202

 

สุนทรียภาพของชีวิต

Aesthetics of Life

3 (3-0-6)

 

9011203

 

อารยธรรมโลก

World Civilization

3 (3-0-6)

 

9011204

 

ทักษะการรู้สารสนเทศ

Information Literacy Skills

3 (3-0-6)
9011205

 

การพัฒนาทักษะชีวิต

Life Skills Development

3 (3-0-6)

 

9011206

 

วรรณกรรมกับชีวิต

Literature and Life

3 (3-0-6)

 

9011207 วัฒนธรรมไทย

Thai Cultures

3 (3-0-6)

 

 

     1.3   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           

             บังคับเรียน 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

9011301

 

การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง

Civil Education

3 (2-2-5)

 

     

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

9011302

 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

Human and  Environment

3 (3-0-6)

 

9011303

 

อาเซียนศึกษา

ASEAN Studies

3 (3-0-6)

 

9011304

 

ภูมิสังคมภาคเหนือตอนบน

Social Geography of the Upper Northern Region

3 (3-0-6)

 

9011305

 

ลำปางศึกษา

Lampang Studies

3 (3-0-6)
9011306

 

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

Sufficiency Economy  as a Way of Life

3 (3-0-6)

 

9011307

 

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

Laws in Daily Life

3 (3-0-6)

 

9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่

Modern Entrepreneurship

3 (3-0-6)

 

         

     1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Mathematics in Daily Life

3 (3-0-6)
9011402 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science in Daily Life

3 (3-0-6)
9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

Information Technology for Learning

  3 (2-2-5)

 

     1.5   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

9011501

 

พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

Energy and Energy Conservation

3 (3-0-6)
9011502

 

เกษตรกรรมในชีวิตประจำวัน

Agriculture in Daily Life

3 (2-2-5)

 

9011503

 

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Exercise Science for Health

3 (3-0-6)

 

9011504 โยคะเพื่อสุขภาพ

Yoga for Health

3 (2-2-5)

 


 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ                                                         ไม่น้อยกว่า   104 หน่วยกิต

     2.1   กลุ่มวิชาแกน                                                          จำนวน      30 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

5791101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

Engineering Mathematics 1

3 (3-0-6)
5791102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

Engineering Mathematics 2

3 (3-0-6)
5791103 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

Computer Mathematics

3 (3-0-6)
5791104 สถิติวิศวกรรม

Engineering Statistics

3 (3-0-6)
5791105 การจัดการทางวิศวกรรม

Engineering Management

3 (3-0-6)
5791106 เขียนแบบวิศวกรรม

Engineering Drawing

3 (2-2-5)
5791107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร

Physics for Engineer

3 (2-2-5)
5791108 การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม

Engineering Workshop Practice

1 (0-2-1)
5791109 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering

3 (2-2-5)
5791110 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Electronics for Computer Engineering

3 (2-2-5)
5791111 กฎหมายและจริยธรรมคอมพิวเตอร์

Computer Laws and Ethics

2 (2-0-4)

 

     2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                                ไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต

             2.2.1 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  จำนวน 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

5791201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

Computer Programming 1

3 (2-2-5)
5791202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

Computer Programming 2

3 (2-2-5)
5791203 หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Fundamentals of Computer Engineering

3 (2-2-5)
5793601 การสื่อสารข้อมูล

Data Communications

3 (2-2-5)
5793602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer Networks

3 (2-2-5)

 

             2.2.2 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  จำนวน 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

5791301 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ

Digital Circuit and Logic Designs

3 (2-2-5)
5792302 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Architectures

3 (2-2-5)
5792303 โครงสร้างคอมพิวเตอร์

Computer Organization

3 (2-2-5)
5792304 ไมโครคอนโทรลเลอร์

Microcontroller

3 (2-2-5)
5794305 อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

Internet of Things

3 (2-2-5)

 

2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  จำนวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

5792401 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

Data Structures and Algorithms

3 (2-2-5)
5792402 ระบบปฏิบัติการ

Operating Systems

3 (2-2-5)
5792403 เทคโนโลยีเว็บ

Web Technology

3 (2-2-5)
5793404 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software Engineering

3 (2-2-5)

 

             2.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  จำนวน 7 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

5793501 ระบบฐานข้อมูล

Database Systems

3 (2-2-5)
5793502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

System Analysis and Designs

3 (2-2-5)
5794503 จินตวิศวกรรม

Imagineering

1 (1-0-2)

 

 

     2.3   กลุ่มวิชาเลือก                                                       ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบฮาร์ดแวร์

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

5793306 ระบบสมองกลฝังตัว

Embedded Systems

3 (2-2-5)
5793307 อุปกรณ์ตรวจจับ ตัวแปลงสัญญาณ และตัวขับเคลื่อน

Sensors Transducers and Actuators

3 (2-2-5)
5793308 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล

Programmable Logic Controls

3 (2-2-5)
5793309 หุ่นยนต์เบื้องต้น

Basic Robotics

3 (2-2-5)
5793310 เทคโนโลยีหุ่นยนต์

Robotics Technology

3 (2-2-5)
5793311 หุ่นยนต์อัตโนมัติ

Automatic Robot

3 (2-2-5)
5793312 การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

Selected Topic in Computer Hardware Systems

3 (2-2-5)

 

โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกด้านระบบซอฟต์แวร์ กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบจัดการข้อมูล กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบเครือข่าย กลุ่มวิชาเลือกด้านปัญญาประดิษฐ์ รวมกันไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบซอฟต์แวร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

5793405 การเขียนโปรแกรมเว็บ

Web Programming

3 (2-2-5)
5793406 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

Human Computer Interaction

3 (2-2-5)
5793407 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

Computer Graphics and Multimedia

3 (2-2-5)
5793408 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Application Development for Mobile Devices

3 (2-2-5)
5793409 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์

Software Project Management

3 (2-2-5)
5793410 การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบซอฟต์แวร์

Selected Topic in Software Systems

3 (2-2-5)

กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบจัดการข้อมูล

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

5793504 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง

Advanced Database Systems

3 (2-2-5)
5793505 การบริหารฐานข้อมูล

Database Administration

3 (2-2-5)
5793506 คลังข้อมูล

Data Warehouse

3 (2-2-5)
5793507 เหมืองข้อมูล

Data Mining

3 (2-2-5)
5793508 การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบจัดการข้อมูล

Selected Topic in Data Management Systems

3 (2-2-5)

 

กลุ่มวิชาเลือกด้านระบบเครือข่าย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

5793603 การประมวลผลแบบคลาวด์

Cloud Computing

3 (2-2-5)
5793604 การประกันและความมั่นคงเครือข่าย

Network Assurance and Security

3 (2-2-5)
5793605 การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย

Internetworking

3 (2-2-5)
5793606 การสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนที่

Wireless and Mobile Communications

3 (2-2-5)
5793607 การศึกษาเฉพาะทางด้านระบบเครือข่าย

Selected Topic in Network Systems

3 (2-2-5)

 

กลุ่มวิชาเลือกด้านปัญญาประดิษฐ์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

5793701 ปัญญาประดิษฐ์

Artificial Intelligence

3 (2-2-5)
5793702 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Natural Language Processing

3 (2-2-5)
5793703 การประมวลผลภาพดิจิทัล

Digital Image Processing

3 (2-2-5)
5793704 การรู้จำเสียงพูด

Speech Recognition

3 (2-2-5)
5793705 การศึกษาเฉพาะทางด้านปัญญาประดิษฐ์

Selected Topic in Artificial Intelligence

3 (2-2-5)

 

2.4 กลุ่มวิชาโครงงาน                                                                จำนวน 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

5793901 หัวข้อโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Engineering Project Topic

1 (0-2-1)
5794902 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Engineering Project

2 (0-4-2)

 

2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                              จำนวน 7 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากกลุ่มต่อไปนี้

กลุ่มสหกิจศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

5794801 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา

Preparation for Co-operative Education

1 (45)
5794802 สหกิจศึกษา

Co-operative Education

6 (640)

 

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น (ท-ป-อ)

5794803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Preparation for Job Training in Computer Engineering

2 (90)
5794804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Job Training in Computer Engineering

5 (450)

 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                              ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้