กำหนดการอบรม เดือน ตุลาคม หลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล(ยังไม่เคยทำมาก่อน) วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

เดือน ตุลาคม กำหนดการอบรม วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ผู้ที่ประสงค์จะจองเข้าอบรมฯ เพื่อนำไปยื่นสอบใบขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์
การอบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล(ยังไม่เคยทำมาก่อน) …เปิดอบรมเฉพาะวันเสาร์….

เปิดลงทะเบียนเวลา 08.30น.- 09.00 น.
ระยะเวลาการอบรม 5 ชั่วโมง เปิดวันละ 1 รอบ
เช้า 3 ชั่วโมง (09.00-12.00 น.) และ บ่าย 2 ชั่วโมง (13.00น.- 15.00 น.)

สถานที่ราชการแต่งกายชุดสุภาพห้ามใส่กางเกงขาสั้น
ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรม
ขอให้พิมพ์ชื่อ เลขที่บัตรประชาชน และที่อยู่ ตามบัตร
ส่งในกล่องข้อความ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เท่านั้นเพื่อแสดงความประสงค์ในการเข้าอบรมก่อนทุกครั้ง
เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่น

ตัวอย่าง
นางสาวขับรถดี น้ำใจดี
1234567890123
1/2 ม.3 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

หลักฐานการสมัคร 1 รายการ คือ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ(ส่งวันอบรม)และ นำบัตรปชช.ตัวจริงมาแสดงด้วย
และ ค่าลงทะเบียน 250 บาท(ชำระวันอบรม)
สถานที่ลงทะเบียน อาคารกองพัฒนานักศึกษา (ทางเข้าฝั่งที่จอดโรงโรงยิม)
สถานที่ราชการแต่งกายชุดสุภาพห้ามใส่กางเกงขาสั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์งดการอบรม ในแต่ละวัน หากผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่ม คือ กลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาตมีจำนวนน้อยกว่า 15 คน หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆของทางมหาวิทยาลัยฯและจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 40 คน  ** ใบรับรองการผ่านอบรมมีอายุ180วันสามารถใช้ประกอบการยื่นขอสอบ ทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ **