ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค วันที่ 3 – 5 ก.ค. 62

ขอแสดงความยินดี กับ

นางสาวชนากานต์ แก้วมี

นางสาวอรพรรณ ใจจงดล

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วย อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ และอาจารย์วีรชัยสว่างทุกข์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ที่ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 2

จากการเข้าร่วม “การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ประจำปีพุทธศักราช 2562” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง กรมฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ทางสาขาวิชาฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างเต็มขีดความสามารถ เน้นการฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทฤษฎี สร้างเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม และฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากการแข่งขันจริง ตอบโจทย์คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในอนาคต เพื่อป้อนบุคลากรคุณภาพเข้าสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

 


รูปภาพ